Skip to content
narrow screen wide screen auto screen Öka textstorlek Minska textstorlek Återställ textstorlek

Pedersöre Vatten

Prisuppgifter Vatten
Övriga avgifter 2019
Moms 24% tillkommer på alla priser förutom på anslutningsavgifterna som är momsfria
Möjlighet att betala anslutningsavgiften i rater: Betalningstiden är två år, ränta 7 %. Max två rater per år.
Anslutningskostnader som överstiger 50% av anslutningsavgiften debiteras kunden i enlighet med verkliga kostnader.
Om anslutningsförhållandena ändras debiteras en tilläggsanslutningsavgift enligt gällande prislista.
Vid övriga materialleveranser debiteras inköpspris +25% omkostnadsersättning.
KONSUMTIONSAVGIFTER Vatten Avlopp
Konsumtionsavgift för avtalsenlig förbrukning 1,05 €/m³ 2,10 €/m³
Konsumtionsavgift om anslutningsavtal saknas 2,10 €/m³ 4,20 €/m³
SERVICEAVGIFTER (Vatten & Avlopp)
Mätarserviceavgift (obefogad kontroll). Provning på platsen enligt kundens önskemål 27,00 €
Mätarserviceavgift (obefogat byte). Utbyte av mätaren på kundens begäran (felfri mätare) 75,00 €
Mätarhyra (per period eller år). Denna avgift debiteras vid tillfälliga installationer 37,00 €
Avläsningsavgift då Pedersöre Vatten avläser mätaren som resultat av att kunden försummat att utföra avläsningen. 40,00 €
Timdebitering för byggande, reparationer och underhåll. Minimiavgift 37,00 €. 37 €/h
Timdebitering för spolning av avlopp med spolvagn mellan fastighet och stamledning 110 €/h
Startavgift vid utryckning kvällstid (15:30-22:00) samt helger 20,00 €
Startavgift vid utryckning nattetid (22.00-07.00) 26,00 €
Tilläggsavgift för avgrävning av gårdsledning 100,00 €
Tilläggsavgift för avgrävning av huvudledning 500,00 €
Bilersättning 0,70 €/km
Mellanfakturering på kundens begäran (ej vid kundbyte) 20,00 €
Avstängning på kundens begäran 37,00 €
Avstängningsbesök vid betalningsförseelser 74,00 €

 

 

FASTIGHETSPUMPSTATIONER (Avlopp)
Fastighetspumpstation för egnahemshus, fritidshus eller parhus inom verksamhetsområdet (max två anslutna fastigheter)* 2 900,00 €
*Pedersöre Vatten anskaffar samt monterar i regel pumpstationen. Fastighetsägaren bekostar och anordnar elanslutningen till pumpstationen. Pumpstationen övergår sedan på fastighetsägarens ansvar. Fastighetsägare kan även själva anskaffa pumpstationen, men Pedersöre Vatten förbehåller sig rätten att godkänna eller icke godkänna typen av pumpstation.
Övriga pumpstationer Enligt offert
Timdebitering för underhåll av fastighetspumpstation, minimiavgift 37,00 € 37 €/h
FÖRSENINGSAVGIFTER (Vatten & Avlopp)
Förseningsränta enligt Finlands banks referensränta
Förseningsavgift per utsänt  kravbrev 5,00 €
Påminnelseavgift för utebliven mätaravläsning 20,00 €
 
Anslutningsavgifter
GÄLLANDE ANSLUTNINGSAVGIFTER INOM VERKSAMHETSOMRÅDET 2019
Anslutningsavgifterna är momsfria.
Möjligt att betala anslutningsavgiften i rater: Betalningstiden är två år, ränta 7 %. Max två rater per år.
Vissa områden kan ha en annorlunda avgift.
Om anslutningsförhållandena ändras debiteras en tilläggsanslutningsavgift.
Anslutningskostnader som överstiger 50% av anslutningsavgiften debiteras kunden i enlighet med verkliga kostnader.
VATTENANSLUTNINGSAVGIFTER
Anslutningstariff 1,50 €
Avgift per ansluten enhet 1 500 €
Minimiavgift 1 500 €
EGNAHEMSHUS K x 1500 €
K=1
FRITIDSHUS K x 1500 €
K=1,5
PARHUS (Hus med två bostäder)* K x 2 x 1500 €
K=0,8
*Parhus installeras med två mätare
RADHUS (3 eller fler bostäder) K x (antal bostäder-1) x 1500 € + 1500 €
K=0,4
VÅNINGSHUS K x (antal bostäder-1) x 1500 € + 1500 €
K=0,3
PÄLSFARMER K x Vånings yta x 1,50€ + K x skugghusens totala längd x 1,50€
K=2

För resterande fastigheter beräknas anslutningsavgiften enligt följande formel:

K x Vånings yta x anslutningstariff

Upp till en viss våningsyta är K-värdet högre, för överskridande våningsyta används ett lägre K-värde.

T.ex En industribyggnad på 800 m² får följande vattenanslutningsavgift:

2 x 600 x 1,50 + 1 x 200 x 1,50 = 2100 €

JORDBRUKSFASTIGHETER K x Vånings yta x 1,50€
upp till 600 m² K=4
överskrider 600 m² K=3
INDUSTRIBYGGNADER K x Vånings yta x 1,50€
upp till 600 m² K=2
överskrider 600 m² K=1
INDUDSTRI PROCESS VATTEN K x Vånings yta x 1,50€
upp till 600 m² K=4
överskrider 600 m² K=2
ÖVRIGA BYGGNADER K x Vånings yta x 1,50€
upp till 1000 m² K=3
överskrider 1000 m² K=2
 
Grundavgiftsklasser Vatten
Moms 24% tillkommer på grundavgifterna
GRUNDAVGIFTER
Fast avgift per år, Klass 1 38,50 €/år
Fast avgift per år, Klass 2 77,00 €/år
Fast avgift per år, Klass 3 154,00 €/år
Fast avgift per år, Klass 4 308,00 €/år
Fast avgift per år, Klass 5 616,00 €/år
FASTIGHETSTYP KLASS
EGNAHEMSHUS 1
FRITIDSHUS 2
PAR- ELLER RADHUS KLASS VÅNINGSHUS KLASS
2 bostäder 1 3-7 bostäder 2
3-5 bostäder 2 8-17 bostäder 3
6-13 bostäder 3 18-37 bostäder 4
14-28 bostäder 4 38- bostäder 5
29- bostäder 5
JORDBRUKSFASTIGHETER KLASS PÄLSFARMER KLASS
1-299 m² 1 1-499 m² 1
300-799 m² 2 500-1199 m² 2
800-1799 m² 3 1200-2699 m² 3
1800-3799 m² 4 2700-5699 m² 4
3800 - m² 5 5700 - m² 5
INDUSTRIBYGGNADER KLASS INDUSTRI: PROCESS VATTEN KLASS
1-899 m² 1 1-399 m² 1
900-2399 m² 2 400-899 m² 2
2400-5399 m² 3 900-2399 m² 3
5400-11399 m² 4 2400-5399 m² 4
11400 - m² 5 5400 - m² 5
ÖVRIGA BYGGNADER KLASS
1-499 m² 1
500-999 m² 2
1000-1999 m² 3
2000-3999 m² 4
4000 - m² 5
 
Allmänna leveransvillkor
Tillämpningsdirektiv

Bolaget följer Allmänna leveransvillkor för vattentjänstverk.

Till Pedersöre Vattens ledningsnät kan en fastighet anslutas som ligger inom bolagets verksamhetsområde. Bolagets verksamhetsområde omfattar ett område som är 100 meter från nuvarande ledningsnät. Kommunfullmäktige fastställer verksamhetsområdet på framställan av bolaget.

För anslutning till bolagets ledningsnät debiteras en anslutningsavgift enligt gällande anslutningsavgiftstaxa. Anslutning kan ske efter att avtalet undertecknats. Avgiften betalas i en rat.

Vid anslutning utanför verksamhetsområdet bygger och bekostar bolaget ledningen fram till förbindelsepunkten till en kostnad motsvarande högst 50 % av anslutningsavgiften.

Vid anslutning inom verksamhetsområdet bygger och bekostar bolaget ledningen fram till förbindelsepunkten. Fastighetsägaren ansvarar för och bekostar grävningen av tomtledningen fram till vattenmätaren. Bolaget fastställer förbindelsepunkten, som i allmänhet utgörs av tomtgränsen. Ifall tomtgränsen inte kan fastställas eller ligger långt borta, fastställer bolaget förbindelsepunkten till en plats, som i allmänhet ligger ca 20 m från byggnaden.

I alla fastigheter skall en vattenmätare installeras på av bolaget godkänt ställe. Vattenmätaren ingår i anslutningsavgiften och ägs av bolaget.

 

 

 


Pedersöre Vatten

Postadress:
Skrufvilagatan 2
68910 BENNÄS

Besöksadress:
Lagervägen 2
68910 BENNÄS

pedersore.vatten(a)pedersore.fi

Dejoursnummer
Tel. 044-5850165