Skip to content
narrow screen wide screen auto screen Öka textstorlek Minska textstorlek Återställ textstorlek

Pedersöre Vatten

Prisuppgifter Vatten
Övriga avgifter 2018
Moms 24% tillkommer på alla priser förutom på anslutningsavgifterna som är momsfria
Möjlighet att betala anslutningsavgiften i rater: Betalningstiden är två år, ränta 7 %. Max två rater per år.
Anslutningskostnader som överstiger 50% av anslutningsavgiften debiteras kunden i enlighet med verkliga kostnader.
Om anslutningsförhållandena ändras debiteras en tilläggsanslutningsavgift enligt gällande prislista.
Vid övriga materialleveranser debiteras inköpspris +25% omkostnadsersättning.
KONSUMTIONSAVGIFTER Vatten Avlopp
Konsumtionsavgift för avtalsenlig förbrukning 1,05 €/m³ 2,10 €/m³
Konsumtionsavgift om anslutningsavtal saknas 2,10 €/m³ 4,20 €/m³
SERVICEAVGIFTER (Vatten & Avlopp)
Mätarserviceavgift (obefogad kontroll). Provning på platsen enligt kundens önskemål 27,00 €
Mätarserviceavgift (obefogat byte). Utbyte av mätaren på kundens begäran (felfri mätare) 75,00 €
Mätarhyra (per period eller år). Denna avgift debiteras vid tillfälliga installationer 37,00 €
Avläsningsavgift då Pedersöre Vatten avläser mätaren som resultat av att kunden försummat att utföra avläsningen. 40,00 €
Timdebitering för byggande, reparationer och underhåll. Minimiavgift 37,00 €. 37 €/h
Timdebitering för spolning av avlopp med spolvagn mellan fastighet och stamledning 110 €/h
Startavgift vid utryckning kvällstid (15:30-22:00) samt helger 20,00 €
Startavgift vid utryckning nattetid (22.00-07.00) 26,00 €
Tilläggsavgift för avgrävning av gårdsledning 100,00 €
Tilläggsavgift för avgrävning av huvudledning 500,00 €
Bilersättning 0,70 €/km
Mellanfakturering på kundens begäran (ej vid kundbyte) 20,00 €
Avstängning på kundens begäran 37,00 €
Avstängningsbesök vid betalningsförseelser 74,00 €

 

 

FASTIGHETSPUMPSTATIONER (Avlopp)
Fastighetspumpstation för egnahemshus, fritidshus eller parhus inom verksamhetsområdet (max två anslutna fastigheter)* 2 900,00 €
*Pedersöre Vatten anskaffar samt monterar i regel pumpstationen. Fastighetsägaren bekostar och anordnar elanslutningen till pumpstationen. Pumpstationen övergår sedan på fastighetsägarens ansvar. Fastighetsägare kan även själva anskaffa pumpstationen, men Pedersöre Vatten förbehåller sig rätten att godkänna eller icke godkänna typen av pumpstation.
Övriga pumpstationer Enligt offert
Timdebitering för underhåll av fastighetspumpstation, minimiavgift 37,00 € 37 €/h
FÖRSENINGSAVGIFTER (Vatten & Avlopp)
Förseningsränta enligt Finlands banks referensränta
Förseningsavgift per utsänt  kravbrev 5,00 €
Påminnelseavgift för utebliven mätaravläsning 20,00 €
 
Anslutningsavgifter

Anslutningsavgifter fr.o.m. 1.1.2014

Anslutningstariff 1,50 euro
Avgift per ansluten enhet
1 500 euro
Minimiavgift 1 500 euro

 

Anslutningsavgift för egnahemshus
K x avgift per ansluten enhet
Koefficienten K = 1
Eller 1 x 1500 = 1 500 euro

Anslutningsavgift för fritidsbostad

K x avgift per ansluten enhet. K=1,5

 

Anslutningsavgift för rad- och parhus
K x (antal lägenheter-1) x avgift per ansluten enhet + avgift per ansluten enhet
Koefficienten K = 0,4
T.ex parhus 0,4 x 1 500 + 1 500 = 2 100 euro

Anslutningsavgift för våningshus
K x (antal lägenheter - 1) x avgift per ansluten enhet + avgift per ansluten enhet
Koefficienten K = 0,3
T.ex. ett våningshus med åtta lägenheter = 0,3 x 1 500 x 7 + 1 500 = 4 650 euro

Anslutningsavgift för jordbruksfastighet
K x våningsyta x anslutningstariff
För våningsyta upp till och med 600 m2 är koefficienten K = 4 och för våningsyta som överstiger 600 m2 är koefficenten K= 3

Anslutningsavgift för industribyggnader
K x våningsyta x anslutningstariff
För våningsyta upp till och med 600 m2 är koefficienten K=2 och för våningsyta som överstiger 600 m2 är koefficienten K=1

Anslutningsavgift för industrier som använder prosessvatten
K x våningsyta x anslutningstariff
För våningsyta upp till och med 600 m2 är koefficienten K = 4 och för våningsyta som överstiger 600 m2 är K = 2

Anslutningsavgift för affärsbyggnader
K x våningsyta x anslutningstariff
För våningsytan upp till och med 1.000 m2 är K = 3, för överstigande del
1 001 m2 - 2 000 m2 är koefficienten K = 2 och över 2 000 m2 är koefficienten K = 1.

Anslutningsavgift för allmänna byggnader
K x våningsyta x anslutningstariff
Koefficienten K = 3

Anslutningsavgift för farmer
Byggnadernas våningsyta x K x anslutningstariff+ skugghusens totala längd x
K x anslutningstariff
Koefficienten K = 2

Anslutningsavgift för fritidshus (inom verksamhetsområdet)
K x avgift per ansluten enhet
Koefficienten K = 1,5

 

Om anslutningsförhållandena ändras debiterar bolaget tilläggsanslutningsavgift enligt gällande tariff.

 

Se även Allmänna leveransvillkor

 
Grundavgiftsklasser Vatten
Moms 24% tillkommer på grundavgifterna
GRUNDAVGIFTER
Fast avgift per år, Klass 1 38,50 €/år
Fast avgift per år, Klass 2 77,00 €/år
Fast avgift per år, Klass 3 154,00 €/år
Fast avgift per år, Klass 4 308,00 €/år
Fast avgift per år, Klass 5 616,00 €/år
FASTIGHETSTYP KLASS
EGNAHEMSHUS 1
FRITIDSHUS 2
PAR- ELLER RADHUS KLASS VÅNINGSHUS KLASS
2 bostäder 1 3-7 bostäder 2
3-5 bostäder 2 8-17 bostäder 3
6-13 bostäder 3 18-37 bostäder 4
14-28 bostäder 4 38- bostäder 5
29- bostäder 5
JORDBRUKSFASTIGHETER KLASS PÄLSFARMER KLASS
1-299 m² 1 1-499 m² 1
300-799 m² 2 500-1199 m² 2
800-1799 m² 3 1200-2699 m² 3
1800-3799 m² 4 2700-5699 m² 4
3800 - m² 5 5700 - m² 5
INDUSTRIBYGGNADER KLASS INDUSTRI: PROCESSVATTEN KLASS
1-899 m² 1 1-399 m² 1
900-2399 m² 2 400-899 m² 2
2400-5399 m² 3 900-2399 m² 3
5400-11399 m² 4 2400-5399 m² 4
11400 - m² 5 5400 - m² 5
ÖVRIGA BYGGNADER KLASS INDUSTRIAVLOPP* KLASS
1-499 m² 1 1-899 m² 3
500-999 m² 2 899-2399 m² 4
1000-1999 m² 3 2399 - m² 5
2000-3999 m² 4 *Industrier med  avloppsvatten som
4000 - m² 5 avviker från vanligt bostadsavloppsvatten
 
Allmänna leveransvillkor
Tillämpningsdirektiv

Bolaget följer Allmänna leveransvillkor för vattentjänstverk.

Till Pedersöre Vattens ledningsnät kan en fastighet anslutas som ligger inom bolagets verksamhetsområde. Bolagets verksamhetsområde omfattar ett område som är 100 meter från nuvarande ledningsnät. Kommunfullmäktige fastställer verksamhetsområdet på framställan av bolaget.

För anslutning till bolagets ledningsnät debiteras en anslutningsavgift enligt gällande anslutningsavgiftstaxa. Anslutning kan ske efter att avtalet undertecknats. Avgiften betalas i en rat.

Vid anslutning utanför verksamhetsområdet bygger och bekostar bolaget ledningen fram till förbindelsepunkten till en kostnad motsvarande högst 50 % av anslutningsavgiften.

Vid anslutning inom verksamhetsområdet bygger och bekostar bolaget ledningen fram till förbindelsepunkten. Fastighetsägaren ansvarar för och bekostar grävningen av tomtledningen fram till vattenmätaren. Bolaget fastställer förbindelsepunkten, som i allmänhet utgörs av tomtgränsen. Ifall tomtgränsen inte kan fastställas eller ligger långt borta, fastställer bolaget förbindelsepunkten till en plats, som i allmänhet ligger ca 20 m från byggnaden.

I alla fastigheter skall en vattenmätare installeras på av bolaget godkänt ställe. Vattenmätaren ingår i anslutningsavgiften och ägs av bolaget.

 

 

 


Pedersöre Vatten

Postadress:
Skrufvilagatan 2
68910 BENNÄS

Besöksadress:
Lagervägen 2
68910 BENNÄS

pedersore.vatten(a)pedersore.fi

Dejoursnummer
Tel. 044-5850165